Kwaliteit

Kwaliteit

Wij werken op diverse manieren continu aan de kwaliteit van zorg. Wij hebben een ISO 9001:2015 keurmerk. Hieronder lees je meer over de manier waarop wij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg werken.

MULTIsignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij bij jou betrokken zijn. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om jou zo goed mogelijk te helpen.

ISO-certificering

Wij worden jaarlijks getoetst door DNV. Zij toetsen of wij aan de ISO-norm voldoen en of wij ons aan de wettelijke kaders en kwaliteitseisen houden. Als onderdeel van de toetsing spreekt de auditor (degene die ons beoordeeld) soms ook met cliënten, de cliëntenvertegenwoordiging en/of ouders. Zo krijgen ze een goed beeld van de praktijk.

Kwaliteitsrapportages

Vanuit ons contract met het zorgkantoor voor Wlz-zorg werken wij op basis van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hier staan bouwstenen in over de kwaliteit van zorg.

Voor de Wlz-zorg stellen wij jaarlijks kwaliteitsrapportages op. Eens per twee jaar wordt er een visitatie uitgevoerd bij ons. We gaan dan in gesprek over het kwaliteitsrapport en bespreken de resultaten met onze medewerkers, cliënten, cliëntenraad en Raad van Commissarissen.

Tevredenheidsonderzoeken

Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder cliënten en medewerkers. De resultaten zijn opgenomen in het kwaliteitsrapport. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 2021. Via Zorgkaart Nederland kunnen cliënten en naasten ook reviews achterlaten.

Medezeggenschap

Wij hebben de medezeggenschap van cliënten op verschillende manieren vormgegeven. We hebben dit afgestemd op de verschillende doelgroepen.

De cliëntenvertegenwoordiging levert een waardevolle bijdrage aan het beleid van Multi Plus zorg voor de Wlz-zorg. hiermee is de cliënt vertegenwoordiging geborgd in de organisatie. Ze komen regelmatig bij elkaar en hebben (verzwaard) adviesrecht voor een aantal onderwerpen.

Naast de cliëntenvertegenwoordiging van de Wlz, geven wij bij de doelgroep jeugdigen.vorm aan de medezeggeschap tijdens bewonersoverleggen.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Klachtenportaal Zorg

Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan jouw verwachting. Lukt het niet de klacht samen naar tevredenheid op te lossen, dan staat het KPZ jou graag bij. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen jou en de organisatie en is niet partijdig.

Raad van Commissarissen

Multi Plus Zorg heeft al enkele jaren een Raad van Commissarissen. Ze houden toezicht op de organisatie en geven advies aan het bestuur. Op een aantal onderdelen hebben ze (verzwaard) adviesrecht. Wij komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar. Tijdens een overleg nemen we algemene zaken door, risico’s en stuurinformatie over de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg.

Wij werken op basis van de Governance Code en de bijbehorende principes. Hier leggen we ook jaarlijks verantwoording over af bij jaarverslagzorg.nl.

Onze medewerkers

Onze medewerkers worden geselecteerd op basis van hun ervaring, de match met onze doelgroepen, de juiste opleiding en deskundigheidseisen. We hebben een multidisciplinair team van medewerkers. We houden de deskundigheid op peil door intervisie, scholingen en teamoverleggen.

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de privacy van websitebezoekers, onze cliënten en betrokkenen en onze medewerkers. Via onze website kunnen gegevens verzameld worden door middel van het aanmeldformulier. Hoe wij daar mee omgaan is toegelicht op het aanmeldformulier en de pagina voor het aanmelden van cliënten.